Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nazwa operacji: „Rozwój Firmy Roman Pasoń Agro-Eko poprzez stworzenie nowych miejsc wypoczynkowych na terenie Gminy Stary Sącz”

Cel operacji: „Celem operacji jest rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności przez firmę Roman Pasoń AGRO-EKO w zakresie świadczenia nowych usług turystycznych poprzez wykonanie prac budowlanych, zakup wyposażenia oraz zatrudnienie 2 pracowników do momentu złożenia wniosku o płatność końcową”.

W ramach operacji powstaną nowe miejsca noclegowe dla turystów, zostanie wdrożony nowy produkt turystyczny co wpłynie na zwiększenia atrakcyjności całego regionu. Operacja jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Projekt został zrealizowany za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu

Wartość całkowita projektu 750 tys. zł

Wartość dofinansowania 300 tys. zł